Human resource

De themaraad Human Resource buigt zich over de volgende onderwerpen:

 • beloningsbeleid
 • (regeling) beoordeling
 • doelgroepenbeleid
 • (meerjaren) formatiebeleid
 • functiedifferentiatie
 • functioneringsgesprekken
 • integraal personeelsbeleid
 • (regeling) introductie begeleiden
 • personeelsbeleidsplan
 • professionalisering
 • sociaal jaarverslag
 • spaarverlof
 • stagebeleid
 • taakbeleid
 • verlofregeling
 • werkreglement
 • werving /selectie
 • wet op de beroepen in het onderwijs
 • arbeid- en rusttijden
 • arbeidsomstandigheden
 • benoemingsbeleid
 • formatieplan op bestuursniveau
 • klachtenregeling
 • scholingsbeleid

Notities met onderstaande onderwerpen worden in alle themaraden besproken:

 • jaarplan bevoegd gezag: beleidsvoornemens
 • jaarverslag bevoegd gezag (beleid)
 • jaarverslag GMR
 • informatie uit MR-bladen/onderwijsbondbladen e.d.

 

Wanneer er stukken komen, waarbij bovenstaande punten het hoofdonderwerp zijn, dan bespreekt de domeingroep deze stukken en formuleert zo nodig vragen en commentaar.
Wanneer zij nog vragen heeft, kunnen die via het lid van het dagelijks bestuur uit de domeingroep, doorgespeeld worden aan de betreffende deskundige. Dit kan bijvoorbeeld de Voorzitter College van Bestuur zijn, een beleidsmedewerker of het Hoofd Bedrijfsbureau.

De domeingroep vergadert 'op afroep', d.w.z. wanneer er notities richting hun domeingroep komen, plannen zij onderling een geschikte datum om te vergaderen. Gemiddeld is dat voor deze domeingroep zo'n twee à drie keer per schooljaar.
Het GMR-lid in deze domeingroep dat tevens in het dagelijks bestuur zit, neemt het initiatief tot een vergadering van de domeingroep.