Afkortingenlijst

In de notities en ook in andere documenten worden vaak afkortingen gebruikt. Voor de leek, die net in de materie van de medezegggenschap duikt, kan het lastig zijn om te weten waar die afkortingen voor staan. Op deze pagina proberen we dit probleem, een beetje, op te lossen. We zullen veel gebruikte afkortingen hieronder weergeven. Uiteraard is deze lijst niet volledig, maar we zullen wel proberen deze lijst steeds completer te maken.

BAO = Basisonderwijs

BDOF = Bovenschools Directie Overleg Friesland

BoBob = Bestuur Openbaar Onderwijs Boarnsterhim

BIO = Wet op de beroepen in het onderwijs

BOU  =  Bovenschoolse ondersteunings unit

DGO  =  Decentraal georganiseerd overleg

CVB = Commissie van Begeleiding

ECPO  =  Expertise centrum passend onderwijs

FER = Fusie effect rapportage

GMR  =  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

HGW = Handelingsgericht werken

IB-er  =  Intern begeleider

IPAP = Invaliditeits Pensioen Aanvullings Plan

IPB = Integraal personeelsbeleid

MR  =  Medezeggenschapsraad

OOP = onderwijsondersteunend personeel

RI&E = Risico-inventarisatie en –evaluatie

RvT  =  Raad van Toezicht

SBO = Speciaal basisonderwijs

SO = Speciaal onderwijs

Het onderwijs aan leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn heet sinds 1985 'speciaal onderwijs'. De leerlingen die van dit onderwijs gebruik moeten maken, worden ingedeeld in vier categorieën (clusters): 
- Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
- Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
- Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
- Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.

WMS = Wet medezeggenschap op scholen

VSO = Voortgezet speciaal onderwijs